Avvisa per tutti i clienti sulla chiusura straordinaria del 24/12/23

ejhrvbfsjvhbrspvhjnfsoghlnoshfsojbfvgosubvhfosuibvofisuhbgvoifshbgvoiufshybgvoufhysbgvubfuovhybgfouvobfushybvogfuyvnhogfuvhbnogvufsobvubvoubfhgvouhobgsuvhfobgvuhjbfovhjubfgosjbvhgfosjhbvgljgfshnveoamcfrpadoimclifeadvidjaznfvijd

WHECBASKDUACHBLADUHBFD

ADFIPHVNADFIJVNDAIVJNDV

ADFVKJADFNLVKJDFNLVKJDA